Užbaigti

4. Inovacijų diegimas aktyvaus jaunimo pilietiškumo, (socialinio) verslumo ir (savarankiško) įsidarbinimo galimybėms skatinti (Innovating youth work to foster youth active citizenship, (social) entrepreneurship and (self)employability)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 – 2019

Projekto tikslas – suteikti tikslinėms jaunų žmonių grupėms naują viltį, naujas priemones ir naują galimybę pagerinti savo ir jų bendruomenių asmenines ir socialines sąlygas.

Projektą įgyvendina 5 partneriai iš Jungtinės Karalystės, Graikijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos. JVSA vienas iš projekto partnerių. Projekto ribose numatoma: puoselėti jaunimo žinias, pagrindinių ir skersinių įgūdžių kompetencijas ir požiūrį; skatinti jaunimo organizacijas ir darbuotojus geriau atsakyti ir kreiptis į jaunus žmones; atnaujinti ir tobulinti jaunimo darbuotojų žinias, įgūdžius, kompetencijas ir remti jaunimo organizacijų gebėjimų stiprinimą, kad būtų pasiektas šis tikslas, naudojant neformaliojo švietimo metodikas, priemones ir praktiką. Bus sukurta verslumo el. mokymosi platforma, vykdomas tikslinės grupės socialinio ir švietimo profilio, mokymosi stiliaus, poreikių ir požiūrio tyrimas ir analizė, taip pat išbandyta nauja ir novatoriška mokymo programa ir mokymo kursai. JVSA yra atsakinga už e-mokymosi platformos kūrimą ir įgyvendinimą bei projekto, jo rezultatų, produktų, savybių ir rezultatų pristatymo ir sklaidos vietos renginių organizavimą.
3. Septynių jūrų kapitonai II (Seven sea captains II)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 – 2015

Projekto tikslas – pagerinti verslo sąlygas subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą, įgyvendinant verslumo skatinimo modelį „Septynių jūrų kapitonai“.

Projektą įgyvendino 11 partnerių iš Lietuvos. JVSA pagrindinis paramos gavėjas ir projekto įgyvendintojas. Projekto metu buvo išpildytas „Septyni jūrų kapitonai“ modelis, organizuojant verslumo ir informacinius renginius, skirtus steigti, vystyti SVV ir teikti aukštos kokybės konsultavimo paslaugas (trys lygiai), skirtas skatinti verslumą, steigti ir plėtoti SVV subjektus. Projektas prisidėjo prie naujų SVV subjektų stiprinimo ir esamų SVV subjektų plėtros ir galima daryti prielaidą, jog bus didinamas užimtumas ir padedama išlaikyti esamas darbo vietas. 60 Lietuvos savivaldybių surengta 60 informacinių renginių, iš viso 953 asmenims buvo suteiktos 15094 valandos konsultacijų.
2. Smulkių įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas skatinant prisitaikymą prie įmonių reikmių ir darbo rinkos pokyčių (Improvement of small enterprises employees‘ competences by promoting adaptation to corporate needs and labour market changes)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 – 2015

Projekto tikslas – skatinti užimtumą mažų įmonių sektoriuje užtikrinant darbuotojų prisitaikymą prie verslo poreikių.

Projektą įgyvendino 25 partneriai (mažos ir vidutinės įmonės) iš Lietuvos. JVSA pagrindinis paramos gavėjas ir projekto įgyvendintojas . Projekto metu buvo organizuoti įvairūs mokymai 10 skirtingų gebėjimų stiprinimo temomis. Mokymo temas įmonės pasirinko pagal veiklos pobūdį ir kompetencijas, kurių joms labiausiai reikėjo kasdienėje veikloje. Temų spektras labai platus – nuo pagrindinių valdymo sričių, tokių kaip lyderystė ar pokyčių valdymas, iki labai specifinių, tokių kaip sandėlio procesų optimizavimas, neurolingvistinis programavimas ir kt. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo šiose srityse: efektyvus valdymas ir išteklių valdymas; pardavimai ir komunikacija; ekonomika; įstatymai; finansai ir kita profesinė veikla. Daugiau nei 400 asmenų įgijo naujų įgūdžių ir patobulino savo gebėjimus, o bendra mokymo trukmė viršijo 1200 valandų.
1. Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas (Creation and development of a volunteer community)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 – 2015

JVSA projekto įgyvendinimo metu įgyvendino veiklas, susijusias su savanorių praktikos organizavimo paslaugomis, suteikiamomis projekto dalyviams. Suorganizuotos 501 savanoriška praktika.